Правила конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1 Приймання учнів до 1-х та 10-х класів здійснюється на конкурсній основі. Приймання до класів інших ступенів навчання відбувається без конкурсу.

1.2 Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі Статуту навчального закладу та наказу ГУОН ХОДА № 438 від 20.10.2003 року „Про розробку Правил конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) області” робочою групою з числа педагогічних працівників розроблені Правила конкурсного приймання, які обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалені ними та затверджені директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Харківської міської ради та Дзержинської районної в м. Харкові ради.

1.3 У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Проведення конкурсу

2.1 Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го спеціалізованого класу школи, проводиться у червні у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2 Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го спеціалізованого класу школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

2.3 Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го спеціалізованого класу школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 20 хвилин.

2.4 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10 класу школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо).

Адміністрація закладу самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

2.5 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів школи, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

2.6 Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до закладу, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

2.7 Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.

2.8 Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

2.9 Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, якого відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

2.10 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

2.11 Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

2.12 Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

2.13 Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

2.14 Результати усного випробування оголошуються в день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщення навчального закладу для загального ознайомлення.

2.15 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ –ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

2.16 Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

2.17 З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 2.15-2.16, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

2.18 Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

2.19 Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3. Порядок зарахування

3.1 Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу директором на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

3.2 До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

3.3 Якщо учні, їх батьки та особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

3.4 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

3.5 Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

3.6 Учні, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

3.7 Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

Директор Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради

Харківської області Н.І. Симоненко

Кол-во просмотров: 498