ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 132

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ухвалено на загальношкільних зборах

протокол від 26.08.2014 р.

1. 3агальнi положення

1.1. Положення про батьківський комітет школи визначає його функцію у державно-громадськiй системі управління загальноосвiтнiм закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, яке створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвiтнiй навчальний заклад", Статутом школи, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або школи приймаються на загальних зборах батьків школи.

1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганiзацiї або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Дане Положення розроблене на пiдставi орієнтовного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвiтнiх навчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності школи та вимог до статутних документів, які визначені у ст. 13 Закону України "Про об'єднання громадян".

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом iз розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості i досягнення обов'язкового рівня базової підготовки.


Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяннястворенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадської позиції, становлення учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови i культури, історії i культури народів, які мешкають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури, міжетнічних відносин; .

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності i безпритульності дітей у вільний від занять час;

- всебічного зміцнення зв’язків мiж родинами, навчальним закладом i громадськістю з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогiчних i правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання i виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матерiально-технiчної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- органiзацiйна самостійність у межах повноважень, які визначені цим Положенням та законодавством;

- пiдзвiтнiсть i відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів.

3. Органiзацiя та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет школи обирається на початку кожного навчального року строком на один рік. До його складу входять голови батьківських комітетів класів.

3.2. Батьківський комітет організовує допомогу школі:

а) у виконанні ст. 35 Закону України "Про освіту";

б) у контролюванні виконання учнями та батьками Статуту школи, єдиних вимог до учнів;

в) в організації харчування дітей;

г) у контролі за якістю продуктів харчування та їх приготуванням у їдальні школи;

д) у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів

згідно з Держстандартом;

е) у зміцненні навчально-матеріальної бази школи;

є) в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій з

різних напрямків виховної роботи;

ж) у залученні батьків до роботи в окремих видах дитячих громадських організацій, вiддiленнях МАН, спортивних гуртках і секціях тощо;

з) у профiлактичнiй роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.3. Батьківський комітет школи керується у своїй роботі даним Положенням, Статутом школи, законодавчими актами України, рекомендаціями директора школи та педагогічної ради, річним планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів.

3.4. Батьківський комітет складає план роботи на рік. Його зміст визначається з урахуванням проблем школи та завдань педагогічного колективу, соціального замовлення.

3.5. Батьківський комітет школи має право приймати свої рішення за наявності на засiданнi не менше двох третин його членів.

3.6. Для обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет школи скликає збори батьків (класні – не менше чотирьох разів на рік, загальношкiльнi – не менше двох разів на рік).

3.7. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності – до вiдповiдного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.8. На загальношкільних батьківських зборах обов'язкова присутність директора школи, заступників директора, класних керівників, учителів.

3.9. Батьківський комітет звітує перед загальношкільними зборами у день обирання нового складу комітету.

3.10. Комiтет може створювати постiйнi або тимчасовi комісії з окремих напрямiв роботи. Чисельнiсть комiсiй та змiст їх роботи визначається комітетом та затверджується його головою.

3.11. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена вiдбуваються на батькiвських зборах класу.

3.12. Батькiвський комітет веде протоколи своїх засiдань i батькiвських зборiв, якi зберiгаються у школi i передаються до новообраного складу.


4. Права та обов'язки батькiвського комітету

Комiтет має право

4.1. Встановлювати зв'язки з мiсцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, щодо надання фiнансової та матерiально-технiчної допомоги школі, забезпечення захисту життя та здоров'я учнiв, санiтарно-гiгiєнiчних норм у навчальному закладі, благоустрою території.

4.2. Виносити на розгляд керiвництва (педагогічної ради та Ради школи) навчального закладу пропозицiї щодо змiн типу навчального закладу, його статусу, питання щодо вдосконалення умов органiзацiї навчально-виховного процесу, органiзацiйно-господарчої діяльності, якi мають бути розглянутi керiвництвом навчального закладу в мiсячний термін, а результати розгляду доведенi до вiдома батькiв.

4.3. За необхiдностi заслуховувати звiти батькiвських комітетів класів, надавати допомогу щодо полiпшення їхньої роботи.

4.4. Скликати позачерговi батькiвськi збори (конференцii).

4.5. Сприяти дотриманню санiтарно-гiгiєнiчних та матерiально-технiчних умов функцiонування школи.

4.6. Брати участь у прийняттi рiшень щодо органiзацiї оздоровлення учнів.

4.7. Контролювати рацiональне використання фондiв загального обов'язкового навчання.

4.8. Сприяти органiзацiї iнновацiйної та експериментальної дiяльностi школи.

4.9. Звертатися до вiдповiдних opraнів управлiння освiтою, opraнів громадського самоврядування з питаннями, які пов'язані з навчанням і вихованням дiтей.

4.10. Бути вiдзначеними грамотами та iншими формами морального та матеріального заохочення.

4.11. Виносити на розгляд директора i педагогiчної ради пропозицiї щодо позакласної та позашкiльної роботи з учнями.

4.12. Заслуховувати iнформацiю директора про стан i перспективи роботи школи.

4.13. Приймати звiти класних батькiвських комітетів i виносити рiшення щодо покращення їх роботи.

4.14 . Вирiшувати питання про використання фонду школи щодо надання матерiальної допомоги учням, учителям та працiвникам школи.

4.15. Вирiшувати питання про використання грошових коштiв спонсорського фонду.

4.16. Голова комітету школи є членом ради закладу. Biн може брати участь у засiданнях педагогiчної ради школи пiд час розгляду питань, які вiднесені до компетенцiї комітету, з правом дорадчого голосу.

4.17. Голова комітету школи має право знайомитися з органiзацiєю, проведенням i результатами державної пiдсумкової атестацiї учнiв.

Комiтет зобов'язаний:

- виконувати план роботи, який затверджено головою комітету;

- вести протоколи засiдань батькiвських зборiв, що зберiгаються у справах закладу та передаються новообраному комітету;

- надавати iнформацiю про свою дiяльнiсть на прохання директора школи або вiдповiдного органу управлiння освiтою;

- залучати батькiв до органiзацiї позакласної та позашкiльної роботи;

- органiзовувати чергування батькiв пiд час культурно-масових заходiв у навчальному закладi з метою збереження життя та здоров’я учнів;

- у разi потреби звітувати перед загальними зборами.

Положення про районну батьківську раду

Кiлькiсть переглядiв: 0