/Files/images/охрана труда.jpegЗаконодательство по охране труда Украины


Закони Украины

Про охорону праці ..
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ...
Основи законодавства України про охорону здоров'я ..
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ..
Про пожежну безпеку.
Закон України Про охорону праці (нова редакція)..
Гірничий Закон України
Закон України Про звернення громадян
Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки
Закон України Про охорону праці
Закон України Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
КЗпП України
Указы Президента Украины

Про невідкладні заходи щодо поліпшення умов праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості
Про невідкладні заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням
Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року
Указ Президента України «Про День охорони праці»
Постановления Кабинета министров Украины
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві....
Про затвердження Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки
Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Про затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Про додаткові заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах вугільної промисловості і посилення державного нагляду за безпечним проведенням робіт на виробництвах та об'єктах підвищеної небезпеки
Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації
Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки
Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення
Положение о порядке наложения штрафов на предприятия,учреждения и организации за нарушение нормативных актов об охране труда - материал на русском языке
Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств
Положення про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами
Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці
Про внесення змін до державного нормативно-правового акта про охорону праці
Про затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Про внесення зміни до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів
Письма
Лист до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки
Лист до КМУ щодо сплати штрафів за нещасні випадки
Лист до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування щодо сплати штрафів за нещасні випадки
Лист до КМУ щодо застосування статті 31 Закону України Про охорону праці
Положення про порядок фінансування робіт, передбачених Національною, галузевими, регіональними програмами
Накази Держнаглядохоронпраці України
Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці .
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту .
Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці .
Про Типове положення про службу охорони праці
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці .
Нормативно - правовые акты и проекты приказов по охране труда , которые должны быть на предприятии :
1 . Программа ( текст) вводного инструктажа по охране труда и тексты инструктажа на рабочих местах .
2 . Положение о системе управления охраной труда (СУОТ ) , куда необходимо включить следующие документы:
2.1.Перелик профессий работников , освобожденных от проведения первичного , повторного и внепланового инструктажей ( по согласованию с государственным инспектором по надзору за охраной труда).
2.2 . Перечень работ с повышенной опасностью .
2.3 . Положение о порядке выполнения работ с повышенной опасностью .
2.4 . Перечень профессий , исполнители которых имеют право на обеспечение СИЗ с определением конкретных видов средств для них.
2.5 . Положение об обучении по вопросам охраны труда в учебном заведении в соответствии с приказом МОН Украины № 304 от 18.04.2006 года
2.6 . Перечень работ , для выполнения которых необходим профессиональный отбор.
2.7 . Перечень профессий работников , которые должны проходить предварительный или периодические медицинские осмотры.
2.8 . Перечень должностных лиц , которые обязаны проходить предварительную и периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда .
2.9 . Перечень работ , на которых запрещается применение труда женщин .
2.10 . Перечень работ , на которых запрещается применение труда несовершеннолетних .
2.11 . Перечень инструкций по охране труда , которые должны действовать в учебном заведении .
2.12 . Перечень существующих профессий и должностей , работники которых имеют право на получение молока или других равноценных пищевых продуктов.
2.13 . Состав постоянно действующей комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда .
2.14 . приказы :
об утверждении Положения о системе управления охраной труда СУОТ ;
об утверждении положения о проведении трехступенчатого административно - общественного контроля в системе управления охраной труда заведения (учреждения) ;
об утверждении графика проведения периодических медосмотров работников ;
об утверждении комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда должностных лиц ;
об утверждении членов добровольной противопожарной дружины и льготы для них.
2.15 . План локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий .
Журналы , которые необходимо иметь службе охраны труда :
- Регистрации несчастных случаев , которые произошли с воспитанниками , учениками , студентами , курсантами , слушателями , аспирантами (форма Н- ) ;
- Регистрации несчастных случаев , произошедших с работающими на производстве (форма Н -1 , Н-5 , НПВ ) ;
- Учета сообщений о несчастном случае ;
- Учета профессиональных заболеваний ( отравлений ) ;
- Учета объектов повышенной опасности;
- Регистрации инструкций по охране труда в учебном заведении ;
- Учета выдачи инструкций по охране труда в учебном заведении ;
- Регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда;
- Регистрации протоколов лабораторных исследований условий труда ( при необходимости).
Документы , которые должны храниться в службе охраны труда :
1 . Инструкции по охране труда (первые экземпляры ) .
2 . Акты регистрации несчастных случаев , которые произошли с воспитанниками , учениками , студентами , курсантами , слушателями , аспирантами по форме Н- .
3 . Акты расследования несчастных случаев , профессиональных заболеваний и аварий с работающими на производстве по формам Н -1 , Н -5. НПВ .
4 . Акты расследования профессиональных заболеваний по форме П -4.
5 . Карта учета профессионального заболевания ( отравления) .
6 . Материалы расследования несчастных случаев ( сообщение ) , профессиональных заболеваний (первые экземпляры ) .
7 . Предписания органов государственного надзора , приказы и мероприятия по их выполнению .
8 . Предписания специалистов службы охраны труда .
9 . План работы службы охраны труда .
10 . Протоколы проверки знаний по вопросам охраны труда должностных лиц предприятия.
11 . Протоколы лабораторных исследований аттестации рабочих мест по условиям труда .
12 . Материалы проверки состояния условий и безопасности труда комиссией учебного заведения и утверждены меры по устранению выявленных нарушений.
13 . Комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня охраны труда , предусмотренных коллективным договором.
14 . Материалы аудита охраны труда , в том числе оценки технического состояния производственного оборудования , аттестации рабочих мест по условиям труда на соответствие нормативно - правовым актам по охране труда.

/Files/images/28 апреля.jpeg

/Files/images/стенд11.JPG /Files/images/стенд21.JPG /Files/images/стенд41.JPG

Кол-во просмотров: 80